kancelarija@advokatmarjanovic.com
+387 49 215 621

Oblasti rada

advokatska-kancelarija-marjanovic-brcko-advokat-10
Naknada štete

Iskustvo u zastupanju osiguravajućih društava omogućilo nam je sagledavanje svih problema u ovoj pravnoj oblasti. Oštećeni koji je pretrpio materijalnu ili nematerijanu štetu, uz našu stručnu pomoć dolazi u ravnopravan položaj sa osiguravajućim društvima i na brz i efikasan način dolazi do pripadajuće naknade.

advokatska-kancelarija-marjanovic-brcko-advokat-6
Privredno pravo

U okviru naše djelatnosti bavimo se i pružanjem pomoći pri osnivanju i upravljanju svim vrstama pravnih lica, preduzetnicima, te udruženjima i fondacijama. Bliska saradnja sa knjigovodstvenim biroima, te konsultantskim firmama otvara mogućnost da na jednom mjestu završite sve što je potrebno za početak rada, ali i dugo uspješno poslovanje.

advokat marjanovic advokatska kancelarija brcko
Radno pravo i radni sporovi

Kapitalistički društveni sistem sa sobom je donio bespoštedni poslovni odnos između poslodavca i radnika. Bilo da ste na strani jednog ili drugog, advokatska kancelarija Marjanović je tu da vam pruži stručnu pomoć u cilju zaštite vašeg prava.

advokatska-kancelarija-marjanovic-brcko-advokat-7
Stvarnopravni i zemljišnoknjižni sporovi

Dugogodišnje iskustvo i praksa u ovoj oblasti rezultiralo je specijalizacijom advokatske kancelarije za ovu vrstu sporova. Neuređenost zemljišno-knjižnog stanja, te vođenje dvostruke evidencije nekretnina dovelo je do čestih sporova koji se samo uz poznavanje stvarnopravnih instituta i istorijata kretanja zakonskih propisa mogu kvalitetno rješavati.

advokatska-kancelarija-marjanovic-brcko-advokat-5
Krivično i prekršajno pravo

Advokatska kancelarija uspješno se bavi odbranom i zastupanjem optuženih u krivičnom i prekršajnom postupku pred sudovima BiH.

advokatska-kancelarija-marjanovic-brcko-advokat-2
Imovinsko i ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Marjanović bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica u svim vrstama imovinskih sporova (obligaciono pravnih, porodično pravnih, nasljedno pravnih i dr.) kao i u izradi svih vrsta ugovora (u. o doživotnom izdržavanju, sastavljanje testamenata, kupoprodaja pokretnih stvari, u. o zakupu i dr.).